sunshine
Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3 Thumbnail 4 Thumbnail 5 Thumbnail 6 Thumbnail 7 Thumbnail 8 Thumbnail 9 Thumbnail 10 Thumbnail 11 Thumbnail 12 Thumbnail 13 Thumbnail 14 Thumbnail 15 Thumbnail 16 Thumbnail 17 Thumbnail 18 Thumbnail 19 Thumbnail 20 Thumbnail 21 Thumbnail 22 Thumbnail 23 Thumbnail 24 Thumbnail 25 Thumbnail 26 Thumbnail 27 Thumbnail 28 Thumbnail 29 Thumbnail

Croeso i Ysgol Penygroes

                              

Facebook Logo

 

 

ABW21

Dydd Llun 15.11.21 - Diwrnod Sanau gwahanol. Gwisgwch sanau gwahanol i gefnogi 'Wythnos Gwrth Fwlio'

 Neges o Ddiolch

DIOGELWCH FFYRDD SIR GAERFYRDDIN

Llythyr i Rieni Blwyddyn 6

Llythyr Cyfnod Atal Byr 

Mis Cerdded i'r Ysgol

Taflen Covid

Canllawiau Covid 19

Canllawiau Covid 19 - 2

Llythyr o CSG i Rieni - mis Medi 2020

Taflen Croesi Heol i Rieni

Llythyr i Rieni am Ysgol yn agor

Adroddiad ESTYN 2020

Fideo oddi wrth Ysgol Maes Y Gwendraeth i Blwyddyn 6

Gwybodaeth i Rieni

Llythyr Covid 19

Gwybodaeth am Gwasanaeth Cwnsela

DARPARIAETH AR GYFER GWEITHWYR HANFODOL

 

Gellir dod o hyd i gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

 

Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad disgyblion a rhieni i helpu i atal heintiau rhag lledaenu. Hylendid da yw'r ffordd orau o'u hatal ac mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i'ch diogelu chi a'ch teulu. Mae’r rhain yn cynnwys:

 

  • Golchi dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad, neu ddefnyddio diheintydd dwylo sy'n cynnwys o leiaf 60% alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
  • Ceisio osgoi cyffwrdd â'r llygaid, y trwyn a'r geg os nad ydych wedi golchi eich dwylo.
  • Defnyddio hances bapur i orchuddio eich ceg a'ch trwyn wrth beswch neu disian, ac yna ei thaflu i'r bin cyn golchi eich dwylo'n syth. 

 

Os yw eich plentyn yn teimlo'n sâl ac wedi bod i un o'r gwledydd neu'r rhanbarthau sydd wedi'u rhestru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn y cadarnhawyd bod arno/arni y Coronafeirws Newydd (COVID-19), ffoniwch GIG 111 ar unwaith am gyngor pellach.

Gareth Morgans, BAdd/BEd, MGw/MSc  

Cyfarwyddwr | Director

Adran Addysg a Gwasanaethau Plant 

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

Derbyn i Ysgol

Parent Pay Logo

Datganiad Grant Amddifadedd 2019/2020

Datganiad Grant Proffesiynol 2019/2020

Bwydlen Newydd Tymor Yr Hydref 2019

Parent Pay

Ysgol Bro Dinefwr

Alergedd Cnau 2019

Dyddiadau'r Flwyddyn 2019

Poster Derbyniadau

Llythyr Derbyniadau

 

 

Nodyn i’ch hysbysu ein bod wedi derbyn gwybodaeth ynglŷn â newid dyddiad Gŵyl Fai 2020.  Mae’r Llywodraeth Ganolog wedi cadarnhau'r newid o ddydd Llun, Mai 4ydd i ddydd Gwener, Mai 8fed 2020, er mwyn coffáu 75 mlynedd ers Diwrnod VE. 

Datganiad Grant Amddifadedd

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Polisi Plant Cyngor Ysgol

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasedd

Polisi Addysg Gorfforol

Bwydlen Haf 2019

NEWID AM OES

SCHOOLBEAT

MEIC 

CHILDLINE

 Archwiliad Seddi Car

 

Derbyn i Ysgol - Gwybodaeth i Rieni 2019-2020

 

 Datganiad Grant Amddifadedd

 Cyngor Gofal Iechyd

 

Menter Cwm Gwendraeth

Clwb Joio @ Ysgol Penygroes

Nos Llun - Nos Wener 3.10 y.p - 5 o'r gloch y.h

£6 yr un pob noswaith.

 

 

POLISI DIOGELU PLANT    DATGANIAD DIOGELU   

 IECHYD A DIOGELWCH 

 Bachgen Merch Darllen

COFIWCH DDARLLEN FAINT SY'N BOSIB DROS Y GWYLIAU!

Bwydlen Haf 2018

Dillad Ysgol - TESCO

DIWRNOD CYMRAEG CWL - 18/5/2018 A 25/5/2018

 

 CLWB JOIO YSGOL PENYGROES

 

 

Safeguarding Poster 2

Rhybudd Alergedd Cnau

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2017/2018

 

Llais Y Plant - Sulgwyn 2017

 

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2017

 

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 1-4

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 5-6

 

Sut Mae fy Plentyn yn Datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?

Sut roedd yr ysgol heddiw?

Fy Ysgol Lleol

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2016-2017

Prospectws yr Ysgol 2016

  

 Nhsdirectwaleslogo

 

Fy Ysgol Lleol

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2010 

 

ADRAN CINIO YSGOL

ADDYSG AG YSGOLION CCC

 

 

 

 NSPCC