sunshine

Gweithdrefn Gwyno

Mae'r ysgol yn dilyn y drefn gwyno enghreifftiol a awgrymwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n weithdrefn tri cham:

 

Cam A – Yn bennaf, mae hyn yn cynnwys trafodaeth anffurfiol gyda'r athro neu'r person dynodedig. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddem yn disgwyl y byddai'r mater sydd yn peri pryder yn cael ei ddatrys yn anffurfiol yng Ngham A.

 

Cam B - Os ydych yn teimlo nad yw'r mater a achosodd bryder i chi ar y dechrau wedi'i ddatrys, dylech gyflwyno cwyn ysgrifenedig i'r Pennaeth. Bydd y Pennaeth yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn cwrdd â chi.

 

Cam C - cwyn ffurfiol i Gadeirydd y Llywodraethwyr. Os na chaiff y gŵyn ei datrys yng Ngham B, dylai’r pwyllgor a sefydlwyd gan y corff llywodraethu i ymdrin â chwynion ystyried y gŵyn.

 Polisi Cwynion

Mae copi o'r Weithdrefn Gwyno llawn ar gael ar gais wrth y Pennaeth